Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego pomysłownia.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. INFORMACJA O PODMIOCIE PROWADZĄCYM SKLEP INTERNETOWY , RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Sklep pomysłownia.pl jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej Pracownia Pomysłownia, Chojnicka 12, 89-651 Łąg, NIP 5922058861

2. Wszelką korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności sklepu pomysłownia.pl i do niego skierowaną należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: pomyslownia2@gmail.com

3. Sklep pomysłownia.pl świadczy usługi polegające na produkcji i sprzedaży towarów (przedmioty zdobione techniką decoupage, kartki ręcznie robione) za pośrednictwem sieci internet.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA, PŁATNOŚCI

1. Sklep pomysłownia.pl umożliwia zakup oferowanych produktów bez konieczności rejestracji i logowania.

2. Zamówienie składa się porzez dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie zakupu.

3. Aby dokonać zakupu należy wypełnić formularz zamówienia, poprzez podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych adresowych i kontaktowych w tym numeru telefonu i adresu e-mail.

4. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

5. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez sklep pomysłownia.pl wysyłane jest z adresu pomyslownia2@gmail.com na adres mailowy Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep pomysłownia.pl prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.

7. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego zamówienia Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, w e-mailu wysłanym do Klienta z adresu pomyslownia2@gmail.com. W takim przypadku sklep pomysłownia.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.

8. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep pomysłownia.pl informacji o dokonaniu płatności za towar, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu płatności.

9. W przypadku zamówień indywidualnych (decoupage) realizacja zamówienia trwa do 21 dni roboczych od momentu zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu  i wpłaty zadatku na poczet wykonania zamówionego przedmiotu, w przypadku kartek/zaproszeń realizacja zamówienia trwa do 10 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektu  i wpłaty zadatku. 

10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Można także dokonać płatności poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek bankowy sklepu pomysłownia.pl podanego w mailu potwierdzającym zamówienie.

11. Informacja o dokonaniu płatności przekazywana jest:

a) w przypadku płatności realizowanych przez Dotpay.pl, poprzez przesłanie przez systemy Dotpay.pl na adres mailowy sklepu pomysłownia.pl informacji potwierdzającej dokonanie płatności 

b) w przypadku płatności na rachunek bankowy poprzez uznanie rachunku bankowego sklepu pomysłownia.pl wskazanego w formularzu zamówienia przesłanym na adres email podanym przez Klienta

12. Sklep pomysłownia.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. 

13. Sklep pomysłownia.pl zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

a) otrzymania po wysłaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,

b) otrzymaniu nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,

c) otrzymania formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu,

d) braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w punkcie 10 regulaminu,

e) jeśli Klient dokonał wyboru jednej z form płatności, o których mowa w punkcie 9, nie otrzymania przez sklep  pomysłownia.pl informacji o dokonaniu płatności, w sposób o którym mowa w punkcie 10, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.


14. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

15. W każdym przypadku, z wyjątkiem zamówień indywidualnych, gdy sklep pomysłownia.pl nie realizuje zamówienia a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 3 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

16. Wszystkie ceny w sklepie pomysłownia.pl podawane są w złotych polskich.

17. Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przygotowania towaru do wysyłki oraz jego przesyłki W każdym formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru.

18. Sklep pomysłownia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz cen przesyłek bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.


19. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający zamówienie i będący jednocześnie podstawą do ewentualnych reklamacji. 

20. W przypadku zamówień indywidualnych, po uzgodnieniu drogą elektroniczną projektu, jego wycenie, oraz potwierdzeniu projektu przez Klienta, realizacja zamówienia następuje po uprzedniej wpłacie zadatku w wysokości 30% kwoty wyceny. Zadatek ten zostanie zaliczony na poczet należności za wykonane zamówienie.

21. Sklep pomysłownia.pl zastrzega sobie prawo do projektu stworzonego na zamówienie. Zabrania się, w przypadku rezygnacji z zamówienia indywidualnego, wykorzystywania przedstawionego projektu w całości lub w części, w celu jego realizacji przez inny podmiot niż Pracownia POMYSŁOWNIA.

22. Nie dostosowanie się do punktu 21 niniejszego regulaminu pociągnie za sobą skutki prawne.

IV. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

1. Towary zamówione w sklepie pomysłownia.pl wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym priorytetowym, paczką priorytetową) lub firm kurierskich, pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Możliwa jest wysyłka za granicę, po uprzednim zgłoszeniu, uzgodnieniu i zaakceptowaniu sposobu dostarczenia towaru i kosztów wysyłki.

3. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia. W przypadku wysyłki za granicę cena ustalana jest bezpośredno z Kupującym poprzez e-mail. 

4. Jeśli w momencie odbioru przesyłki Klient ma uzasadnione podejrzenia (np. wskazuje na to uszkodzone opakowanie), że towar mógł w czasie transportu zostać uszkodzony lub zdekompletowany powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności listonosza/kuriera. Jeżeli przesyłka jest zdekompletowana lub uszkodzona, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki jak również powinien wypełnić druk reklamacyjny będący w posiadaniu listonosza/kuriera. O sytuacji tej należy również poinformować sklep pomysłownia.pl wysyłając e-mail na adres: pomyslownia2@gmail.com

V. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia, powinien niezwłocznie odesłać go za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Pracownia POMYSŁOWNIA Chojnicka 12, 89-652 Łąg.  Do odesłanego produktu należy dołączyć kopię dokumentu z potwierdzeniem zamówienia oraz pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu i wykrytych bezpośrednio przy odbiorze – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza i podpisany przez niego.

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni roboczych od otrzymania towaru objętego reklamacją.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.

4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie.

5. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt, przesyłką rejestrowaną, poleconą.

6. Zwracany towar nie pownien być używany (nie może nosić jakichkolwiek śladów używania) - nie dotyczy to opakowania.

7. Reklamacji nie podlega delikatna różnica w kolorze, która może być spowodowana indywidualnymi ustawieniami monitora. Sklep pomysłownia.pl dołoży wszelkich starań, aby zdjęcia prezentowane w Sklepie odzwierciedlały prawdziwy kolor przedmiotów. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawarta na podstawie niniejszego regulaminu podlega prawu polskiemu.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

3. Sklep pomysłownia.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie pomysłownia.pl Zamówienia otrzymane przez sklep  pomysłownia.pl  przed umieszczeniem nowej treści regulaminu będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez sklep pomysłownia.pl zamówienia.